Dom i Iraksagen 15. juni 2018 – 18 ud af 23 torturofre opnår erstatning fra den danske stat

Irak tortursagen har nået en afgørelse.

Østre Landsret har 15. juni 2018 afsagt dom i en sag anlagt mod Forsvarsministeriet af 23 civile irakere, der navnlig har krævet tortgodtgørelse, fordi de i forbindelse med den dansk støttede operation Green Desert i november 2004 i Irak blev anholdt og udsat for tortur og inhuman behandling.

Støtteforeningen for Irakiske Torturofre

Foto: Støtteforeningen for Irakiske Torturofre

Landsretten har efter omfattende bevisførelse blandt andet fastslået, at soldaterne i den danske bataljon, der var udsendt til Irak i 2004 og deltog i operationen, ikke udsatte irakerne for overgreb.

Den danske bataljon havde imidlertid besluttet at yde de irakiske sikkerhedsstyrker den nødvendige bistand til operationens gennemførelse, selvom det efter de foreliggende oplysninger var nærliggende at antage, at personer, der blev tilbageholdt af sikkerhedsstyrkerne under mistanke for at være væbnede terrorister eller oprørere, i forbindelse med den videre efterforskning i irakisk varetægt ville være i reel risiko for at blive udsat for inhuman behandling i form af slag og spark.

Landsretten har ved dommen fastslået, at dette var ansvarspådragende for Forsvarsministeriet i forhold til 18 af de 23 irakere, og har derfor tilkendt hver af disse 30.000 kr. i godtgørelse. Da det ikke er bevist, at det var påregneligt, at irakerne også ville blive udsat for tortur, mishandling eller systematisk vold, herunder gentagne slag med redskaber, har landsretten frifundet Forsvarsministeriet for ansvar herfor.

Sagen har været behandlet af landsrettens 24. afdeling under sagsnummer B-3448-14.

Dommen, der er på mere end 800 sider, kan i et uddrag med parternes påstande og landsrettens begrundelse og resultat findes her.

Via Østre Landsrets hjemmeside kan der linkes til et resume af dommen 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til aktindsigt@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk

Søg