FRA GENERALFORSAMLINGEN I TRIBUNALFORENINGEN 28. JANUAR

D. 31. januar afholdt Tribunalforeningen sin første generalforsamling efter stiftelsen 30. januar 2016.

I løbet af året er der udført et stort arbejde med gennemførelsen af den plan der her blev lagt. Først og fremmest skulle hele foreningen op at køre med rutiner, fordeling af opgaver osv. og man tog derefter fat på de store opgaver, ikke mindst sammensætningen af et tribunal, hvor deltagernavnene efter planen skulle ligge klar i januar 2017. En anden stor opgave var at skaffe de nødvendige økonomiske midler til opgaven.

Johan Kirkmand_generalforsamling jan 2017

Johan Kirkmand, Tribunalforeningens afgående formand

Foreningen har også haft et udadvendt arbejde. Der blev hurtigt startet en facebookside op, og i efteråret var også hjemmesiden på plads på basis af frivilligt arbejde og uden udgifter for foreningen. Der har været gennemført

offentlige møder, bl.a. med journalist Bo Elkjær efter offentliggørelsen af den britiske Chilcott rapport. Ligesom oplysende materiale om foreningen har været spredt mange steder af medlemmerne. En aktiv gruppe blev i efteråret dannet i København, mens de fleste bestyrelsesmøder har være holdt i Århus.

Til hjælp for det økonomiske arbejde skabte kunstneren Thomas Kruse den flotte Folkeaktie, der gives til personer der yder 300 kr. eller mere i støtte til Tribunalforeningen.

For at gøre en lang historie kort lykkedes det ikke at kunne præsentere et fuldt besat tribunal på generalforsamlingen i år.

Bestyrelsen gik glad på juleferie med troen på at tribunalet var på plads – efter en omfattende undersøgelsesproces. Desværre holdt denne optimisme kun kort. Den centrale ankermand og kommende leder af tribunalet meldte fra pga arbejdspres, og efter denne udmelding smuldrede hele gruppen fra hinanden. To dage før generalforsamlingen meldte også foreningens formand fra – han så det store arbejde en helt ny opstart ville koste i øjnene og ønskede at prioritere sit liv anderledes.

Den resterende bestyrelse måtte nu gøre situationen op – hvad kunne der gøres. Skulle håndklædet kastes i ringen, eller skulle nye vinkler forsøges

Handlingsplan

Beslutningen blev at lægge et nyt forslag frem på generalforsamlingen, der lagde op til en undersøgelsesfase frem til maj måned, hvor forskellige muligheder skulle vurderes. Ikke mindst muligheden af at stile mod en høring gennemført af foreningen med inddragelse af journalistisk hjælp udefra, frem for at lægge ud med et fuldt tribunal. Bestyrelsen lagde op til at foreningens medlemmer herefter skulle samles og tage stilling til de undersøgte muligheder sidst i maj måned – i form af et medlemsmøde eller en ekstraordinær generalforsamling, alt efter beslutningernes karakter.

Målsætningen og kommissoriet skulle være det samme som hidtil.

Debatten på generalforsamlingen var livlig og bakkede 100 % op om bestræbelserne på at fastholde foreningens mål og arbejde. Handlingsplanen blev vedtaget og en bestyrelse mm blev valgt. Bestyrelsen har en god landsdækning, hvad der også betyder at der arbejdes mellem bestyrelsesmøderne lokalt med aftalte opgaver for at undgå alt for meget rejseri.

Der er i øjeblikket fuld gang i udredningsarbejdet og konkretiseringen af den skitserede handlingsplan.

Som nævnt fastholdes kommissoriet for vores undersøgelser:

a) Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og national lovgivning?

b) Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan?

c) Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der kan stilles til ansvar?

Se Tribunalforeningen Vedtægter Januar 2017

Søg