Grundlovssagen

Da Folketinget den 21. marts 2003 besluttede, at Danmark skulle gå i krig i Irak, blev der dannet en forening, Grundlovskomiteeen 2003 vedr. Irak-krigen, forkortet gk2003.

Dens holdning var, at beslutningen var en klar overtrædelse af Grundlovens §§ 19.2 og 20, at Danmark kun kunne anvende militær magt i overensstemmelse med FN-beslutninger eller som forsvar mod et angreb. FN’s generalsekretær Kofi Annan erklærede i 2004, at invasionen i Irak var ulovlig og ikke var i overensstemmelse med FN’s pagt.

Grundlovskomiteen var det organisatoriske bagland for en gruppe på 24 borgere, der anlagde sag mod statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for at have brudt Grundloven. Senere udvidedes gruppen med yderligere to sagsøgere sig, Kirsten og Johan Kirkmand, der var forældre til en soldat dræbt i Irak. Foreningen havde tilslutning til sit sagsanlæg fra næsten 4.000 støttesagsøgere.

Målet var få rettens ord for, at deltagelsen i krigen i Irak var grundlovsstridig og således at modvirke, at Grundloven igen blev overtrådt med militære angreb i strid med FN’s vedtagelser.

Advokaterne Christian Harlang og Bjørn Elmquist anlagde sagen i 2005 ved Østre Landsret med en omfattende dokumentation fra dansk statsforfatningsret og international ret om FNs pagt.

Statsministeren nægtede at møde frem i retten. Sagsøgerne blev forhørt om, hvorledes de personligt var påvirket af dansk deltagelse i krigen. Statens advokat påstod sagen afvist med den formelle begrundelse, at sagsøgerne ikke havde en retlig interesse i sagen. Almindelige danskere havde ikke ret til at få prøvet om Folketinget har overtrådt Grundloven, fordi de ikke er direkte og individuelt påvirkede af beslutningen.

Den 11. april 2007 afviste landsretten i sin dom, at sagsøgerne havde fornøden retlig interesse og dermed søgsmålskompetence.

Dommen blev i juni 2007 anket til Højesteret med påstand om, at sagsøgerne som danske statsborgere var generelt berørt og deres konkrete livsforhold var berørt. Højesteret afsagde dog den 17. marts 2010 en dom om ikke-søgsmålskompetence, der altså stadfæstede landsrettens afgørelse. Sagens realiteter om grundlovsbruddet blev således ikke behandlet.

Efter Højesterets dom besluttede Grundlovskomiteen på en generalforsamling i marts 2010 at nedlægge foreningen.

https://da.wikipedia.org/wiki/Grundlovskomiteen_2003_vedr._Irak-krigen

Søg