Inge Genefkes tale ved overrækkelsen af Inge Genefke Prisen 2018 til Tribunalforeningen

Inge Genefke Prisen 2018 blev d. 5. juli uddelt til Tribunalforeningen. Tribunalforeningen er beærede over at modtage den fornemme pris, der vil få stor betydning for det nedsatte Tribunals gennemførelse af de planlagte undersøgelser og høringer omkring Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan. Prisen  er dedikeret arbejdet mod tortur i bredeste forstand. Som Inge Genefke udtrykker det i talen:

“Kriges lovlighed, overholdelse af konventioner og retsforfølgelse af de ansvarlige er tæt forbundet med tortur og vigtige bidrag til arbejdet mod tortur. Det afspejles netop hos modtageren af dette års pris. Arbejdet med at etablere et tribunal har for nylig båret frugt”.

Helge Ratzer, der er formand for Tribunalforeningen, takkede for prisen. Udover æren fik Tribunalforeningen 10.000 $ (omkring 63.000 kroner). Tribunalet afholdes som en offentlig høring i København den 10.-11. november 2018.

Genefkepris
Formand for Tribunalforeningen Helge Ratzer modtog prisen på vegne af foreningen

INGE GENEFKES TALE VED OVERRÆKKELSEN AF INGE GENEFKE PRISEN 2018

Tak fordi I alle er mødt op i dag for overvære overrækkelsen af Inge Genefke

Prisen 2018. Når man som jeg i al beskedenhed har modtaget talrige priser er

det en særlig glæde i dag selv – på vegne af Anti-Tortur Støttefonden – at få lov

til at uddele en pris, som så oven i købet bærer mit navn.

En pris, som uddeles hvert andet år og i dag for 8. gang.

En pris som er dedikeret arbejdet mod tortur i bredeste forstand.

En pris som hidtil er blevet overrakt til fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere

og aktive torturmodstandere fra andre dele af kloden, men som vi i

år har besluttet skal gå til et flot dansk initiativ, nemlig arbejdet for at få

realiseret et tribunal om Danmarks krige i Afghanistan og Irak.

Som senest retssagen i Østre Landsret har vist har den danske krigsførelse igen

og igen bragt medansvaret for tortur ind i den danske debat og virkelighed. Og

med god grund.

Forleden genlæste jeg de medicinske rapporter , som bl.a. danske

retsmedicinere, nedskrev om den forfærdelige behandling de irakiske torturofre

blev udsat for. Sammen med vidneudsagnene, som overvejende blev afgivet

under urimelige retskrænkende forhold på danske ambassader fjernt fra Østre

Landsret, gav de et uhyggeligt indblik i tortur og anden form for umenneskelig

behandling af de 23 irakiske mænd, der som følge af en dansk krigsindsats blev

fanger og siden torturofre.

Tortur opstår ikke ved en tilfældighed. Jeg var med til at starte nok verdens

tidligste behandlings- og rehabiliteringscenter for torturofre. Mødet med de

chilenske torturofre, der som flygtninge var kommet til København gav mig den

viden, at tortur ikke skyldes en tilfældighed.

Tortur var udbredt dengang for mere end 40 år siden da vi danske læger i

Amnesty startede den første lægegruppe. Efter at det gennem et par årtier bl.a.

takket være FNs konvention mod tortur var muligt at begrænse de mange

tilfælde af tortur ser vi desværre igen en stigning i udbredelsen af tortur på

verdensplan.

Ikke mindst efter, at den erklærede krig mod terror har sat menneskerettighederne

under pres og at man med Guantanamo, Abu Ghraib og hemmelige

fængsler verden over har forsøgt at gøre tortur ”stuerent”.

Som dengang efter kuppet i Chile oplever vi tortur – ikke som en tilfældighed

men som en følge af kup, politisk undertrykkelse og forfølgelse, flugt og ikke

mindst som følge af krig.

Udover en livslang indsats i arbejdet mod tortur både i Danmark og

internationalt satte min afdøde mand Bent Sørensen i to små bøger

”Begik Højesteret statskup ?” og ”Tavshedens mur” fokus på den påståede

lovlighed af krigene i Afghanistan og Irak, som han fandt var i strid med

Grundloven. Derfor var Bent også en naturlig medstifter da Tribunalforeningen i

januar blev startet.

Tortur er ikke alene et brud på talrige konventioner og krigens love. Tortur er

en forbrydelse som skal retsforfølges såvel nationalt som internationalt

Hvad enten de mistænkte hedder Putin, Trump eller Bush og Cheney eller Fogh

Rasmussen og Søren Gade er det vigtigt, at de kommer for en domstol.

Kriges lovlighed, overholdelse af konventioner og retsforfølgelse af de

ansvarlige er tæt forbundet med tortur og vigtige bidrag til arbejdet mod tortur.

Det afspejles netop hos modtageren af dette års pris. Arbejdet med at etablere et

tribunal har for nylig båret frugt.

En tribunalgruppe af fremtrædende danske

eksperter er blevet nedsat og skal undersøge følgende spørgsmål:

• Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold

til international og national lovgivning?

• Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i

Irak og Afghanistan?

• Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser

for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært

personel i øvrigt og andre ?

Det er en stor opgave som gruppen står overfor. En opgave, der kræver flid,

indsigt, læsning af utallige dokumenter, forberedelse og gennemførelse af en

høring, som er fastsat til at finde sted i København 10-11. november.

Gennemførelse af tribunalet og høringen kræver også økonomiske ressourcer, ja

mange penge. Det er her, at vi i Anti-Tortur Støttefonden håber, at vi gennem

tildeling af Inge Genefke-prisen 2018 og de medfølgende 10.000 dollars

svarende til ca. 63.000 danske kr. kan yde et afgørende bidrag til realisering af

tribunalet. Og måske kan prisen inspirere andre donorer til også at yde et bidrag

til tribunalet.

Tribunalet er ikke en traditionel domstol. Det udspringer af et folkeligt initiativ,

Tribunalforeningen, der ad den vej forsøger at råde bod på nedlæggelsen af

Irak-Afghanistan kommissionen, som blev nedlagt af regeringen i 2016.

Nok er tribunalet ikke en domstol, men det er vigtigt at tribunalgruppen

arbejder uafhængigt. Derfor følger der heller ingen forpligtelser med prisen

udover altså at realisere og gennemføre tribunalet.

Men der skal ikke herske tvivl om, at to ting var afgørende da en enig bestyrelse

I ATSF på sit seneste møde besluttede at arbejdet for et tribunal om Danmarks

krige skulle modtage årets pris.

For det første -som sagt- at kriges lovlighed, overholdelse af konventioner og

retsforfølgelse af de ansvarlige er tæt forbundet med tortur og vigtige bidrag til

arbejdet mod tortur.

For det andet, at vi i bestyrelsen blev overbevist om tribunalets høje faglige

saglige integritet da vi så navnene på tribunalgruppens medlemmer. Der er

samlet tale om en gruppe der ikke alene afspejler såvel høj juridisk, folkeretlig,

medicinsk og økonomisk ekspertise, men tillige har en solid, mangeårig

baggrund i det danske arbejde mod tortur.

Særlig glad er jeg for, at advokat Bjørn Elmquist i dag er tilstede og

repræsenterer tribunalgruppen.

Om nogen personificerer Bjørn en stadig mere tiltrængt retspolitisk tilgang og

samtidig personificerer han et årelangt engagement i menneskerettighedsspørgsmål

uden sidestykke. Jeg tillader mig at sige, at kamp mod tortur udgør

”en rød tråd” i Bjørns utrættelige arbejde.

Hvad enten det drejede sig om tyrkiske og kurdiske torturofre allerede længe før

Erdogan enerådende i bogstaveligste forstand satte dagsordenen i Tyrkiet eller

arbejdet for at Godhavns-drengene skal få en undskyldning og oprejsning for

den tortur, de blev udsat for, har Bjørn Elmquist beredvilligt og uegennyttigt

stillet op som torturofrenes advokat.

Ved at gå ind i tribunalgruppen yder Bjørn et stort og uselvisk bidrag til at få

undersøgt Danmarks krige i Afghanistan og Irak.

I mine og Anti-Tortur Støttefondens øjne yder du og resten af gruppen et yderst

vigtigt bidrag til det verdensomspændende arbejde mod tortur. Vi er med vores

økonomiske bidrag i dag glade for at hjælpe med til at muliggøre tribunalets

arbejde.

Ofte når jeg i de senere år har talt om dansk flygtningepolitik og tavsheden om

tortur har jeg sluttet med et klart ”Skam over Danmark! ”. Med det flotte,

folkelige initiativ til realisering af et dansk tribunal er der ikke grund til det i

dag. Om det bliver tribunalets konklusion vil jeg ikke spå om.

Tværtimod er jeg i dag glad for blot at ønske jer: Held og lykke med tribunalet.

Tak for ordet.

Se også

Tribunalforeningen modtager Inge Genefke-prisen – overrækkelse torsdag d. 5. juli

Søg