Formål

Tribunalforeningen er stiftet med formålet at skabe et folkeligt tribunal til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, og sikre dettes gennemførelse økonomisk og praktisk samt oplyse om tribunalets arbejde.

Tribunalet vil arbejde selvstændigt og drage sine konklusioner uafhængigt af Tribunalforeningen.

Opdateret projektbeskrivelse

Se første projektbeskrivelse

Tribunalets opgave er at undersøge følgende:

“Tribunalforeningen stillede i forlængelse af dens nedlæggelse en række overordnede spørgsmål, baseret på den officielle Irak- og Afghanistankommissions kommissorium, der er opsummeret her:

– Var de krige i Irak og Afghanistan, som Danmark deltog i, lovlige i forhold til international og national lovgivning?
– Overholdt danske soldater og andre af vore officielle aktører krigens love i Irak og Afghanistan?
– Kan resultatet af undersøgelsen få retlige konsekvenser for danske ministre, embedsfolk, officerer, militært personel i øvrigt og andre?”

Søg